<b id="ax3mk"></b>
   1. <i id="ax3mk"></i>
   2. <source id="ax3mk"></source>

     歡迎來到原中小學教育資源網!

     三字經全文帶拼音

     漢語拼音 時間:2018-12-03 我要投稿
     【www.p9768.com - 漢語拼音】

      《三字經》是中國的傳統啟蒙教材,在中國古代經典當中《三字經》是最淺顯易懂的讀本之一。很多大朋友在小時候可能都讀過三字經,現在想給小孩找有拼音版的,小編馬上為您奉上三字經全文

     三字經全文

      rén zhī chū xìng běn shàn

      人 之 初 , 性 本 善。

      xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

      性 相 近 , 習 相 遠。

      gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

      茍 不 教 , 性 乃 遷。

      jiào zhī dào guì yǐ zhuān

      教 之 道 , 貴 以 專。

      xī mèng mǔ zé lín chǔ

      昔 孟 母 , 擇 鄰 處。

      zǐ bù xué duàn jī zhù

      子 不 學 , 斷 機 杼。

      dòu yān shān yǒu yì fāng

      竇 燕 山 , 有 義 方。

      jiào wǔ zǐ míng jù yáng

      教 五 子 , 名 俱 揚。

      yǎng bú jiào fù zhī guò

      養 不 教 , 父 之 過。

      jiào bù yán shī zhī duò

      教 不 嚴 , 師 之 惰。

      zǐ bù xué fēi suǒ yí

      子 不 學 , 非 所 宜。

      yòu bù xué lǎo hé wéi

      幼 不 學 , 老 何 為。

      yù bù zhuó bù chéng qì

      玉 不 琢 , 不 成 器。

      rén bù xué bù zhī yì

      人 不 學 , 不 知 義。

      wèi rén zǐ fāng shào shí

      為 人 子 , 方 少 時。

      qīn shī yǒu xí lǐ yí

      親 師 友 , 習 禮 儀。

      xiāng jiǔ líng néng wēn xí

      香 九 齡 , 能 溫 席。

      xiào yú qīn suǒ dāng zhí

      孝 于 親 , 所 當 執。

      róng sì suì néng ràng lí

      融 四 歲 , 能 讓 梨。

      tì yú zhǎng yí xiān zhī

      弟 于 長 , 宜 先 知。

      shǒu xiào tì cì jiàn wén

      首 孝 弟 , 次 見 聞。

      zhī mǒu shù shí mǒu wén

      知 某 數 , 識 某 文。

      yī ér shí shí ér bǎi

      一 而 十 , 十 而 百。

      bǎi ér qiān qiān ér wàn

      百 而 千 , 千 而 萬。

      sān cái zhě tiān dì rén

      三 才 者 , 天 地 人。

      sān guāng zhě rì yuè xīng

      三 光 者 , 日 月 星。

      sān gāng zhě jūn chén yì

      三 綱 者 , 君 臣 義。

      fù zǐ qīn fū fù shùn

      父 子 親 , 夫 婦 順。

      yuē chūn xià yuē qiū dōng

      曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

      cǐ sì shí yùn bù qióng

      此 四 時 , 運 不 窮。

      yuē nán běi yuē xī dōng

      曰 南 北 , 曰 西 東。

      cǐ sì fāng yìng hū zhōng

      此 四 方 , 應 乎 中。

      yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

      曰 水 火 , 木 金 土。

      cǐ wǔ xíng běn hū shù

      此 五 行 , 本 乎 數。

      yuē rén yì lǐ zhì xìn

      曰 仁 義 , 禮 智 信。

      cǐ wǔ cháng bù róng wěn

      此 五 常 , 不 容 紊。

      dào liáng shū mài shǔ jì

      稻 粱 菽 , 麥 黍 稷。

      cǐ liù gǔ rén suǒ shí

      此 六 谷 , 人 所 食。

      mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

      馬 牛 羊 , 雞 犬 豕。

      cǐ liù chù rén suǒ sì

      此 六 畜 , 人 所 飼。

      yuē xǐ nù yuē āi jù

      曰 喜 怒 , 曰 哀 懼。

      ài wù yù qī qíng jù

      愛 惡 欲 , 七 情 具。

      páo tǔ gé mù shí jīn

      匏 土 革 , 木 石 金。

      sī yǔ zhú nǎi bā yīn

      絲 與 竹, 乃 八 音。

      gāo zēng zǔ fù ér shēn

      高 曾 祖 , 父 而 身。

      shēn ér zǐ zǐ ér sūn

      身 而 子 , 子 而 孫。

      zì zǐ sūn zhì xuán zēng

      自 子 孫 , 至 玄 曾

      nǎi jiǔ zú rén zhī lún

      乃 九 族 , 人 之 倫。

      fù zǐ ēn fū fù cóng

      父 子 恩 , 夫 婦 從。

      xiōng zé yǒu dì zé gōng

      兄 則 友 , 弟 則 恭。

      zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

      長 幼 序 , 友 與 朋。

      jūn zé jìng chén zé zhōng

      君 則 敬 , 臣 則 忠。

      cǐ shí yì rén suǒ tóng

      此 十 義 , 人 所 同。

      fán xùn méng xū jiǎng jiū

      凡 訓 蒙 , 須 講 究。

      xiáng xùn gǔ míng jù dòu

      詳 訓 詁 , 明 句 讀。

      wéi xué zhě bì yǒu chū

      為 學 者 , 必 有 初。

      xiǎo xué zhōng zhì sì shū

      小 學 終 , 至 四 書。

      lún yǔ zhě èr shí piān

      論 語 者 , 二 十 篇。

      qún dì zǐ jì shàn yán

      群 弟 子 , 記 善 言。

      mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

      孟 子 者 , 七 篇 止。

      jiǎng dào dé shuō rén yì

      講 道 德 , 說 仁 義。

      zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

      作 中 庸 , 子 思 筆。

      zhōng bù piān yōng bú yì

      中 不 偏 , 庸 不 易。

      dà xiǎo dài zhù lǐ jì

      大 小 戴 , 注 禮 記。

      shù shèng yán lǐ yuè bèi

      述 圣 言 , 禮 樂 備。

      yuē guó fēng yuē yǎ sòng

      曰 國 風 , 曰 雅 頌。

      hào sì shī dāng fěng yǒng

      號 四 詩 , 當 諷 詠。

      shī jì wáng chūn qiū zuò

      詩 既 亡 , 春 秋 作。

      yù bāo biǎn bié shàn è

      寓 褒 貶 , 別 善 惡。

      sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

      三 傳 者 , 有 公 羊。

      yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

      有 左 氏 , 有 谷 梁。

      jīng jì míng fāng dú zǐ

      經 既 明 , 方 讀 子。

      cuō qí yào jì qí shì

      撮 其 要 , 記 其 事。

      wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

      五 子 者 有 荀 揚。

      wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

      文 中 子 , 及 老 莊。

      jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

      經 子 通 , 讀 諸 史。

      kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

      考 世 系 , 知 終 始。

      zì xī nóng zhì huáng dì

      自 羲 農 , 至 黃 帝。

      hào sān huáng jū shàng shì

      號 三 皇 , 居 上 世。

      táng yǒu yú hào èr dì

      唐 有 虞 , 號 二 帝。

      xiāng yī xùn chēng shèng shì

      相 揖 遜 , 稱 盛 世。

      xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

      夏 有 禹 , 商 有 湯。

      zhōu wén wǔ chēng sān wáng

      周 文 武 , 稱 三 王。

      xià chuán zǐ jiā tiān xià

      夏 傳 子 , 家 天 下。

      sì bǎi zǎi qiān xià shè

      四 百 載 , 遷 夏 社。

      tāng fá xià guó hào shāng

      湯 伐 夏 , 國 號 商。

      liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

      六 百 載 , 至 紂 亡。

      zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

      周 武 王 , 始 誅 紂。

      bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

      八 百 載 , 最 長 久。

      zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

      周 轍 東 , 王 綱 墜。

      Chěng gān gē shàng yóu shuì

      逞 干 戈 , 尚 游 說。

      shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

      始 春 秋 , 終 戰 國。

      wǔ bà qiáng qī xióng chū

      五 霸 強 , 七 雄 出。

      yíng qín shì shǐ jiān bìng

      嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

      chuán èr shì chǔ hàn zhēng

      傳 二 世 , 楚 漢 爭。

      gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

      高 祖 興 , 漢 業 建。

      zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

      至 孝 平 , 王 莽 篡。

      guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

      光 武 興 , 為 東 漢。

      sì bǎi nián zhōng yú xiàn

      四 百 年 , 終 于 獻。

      wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

      魏 蜀 吳 , 爭 漢 鼎。

      hào sān guó qì liǎng jìn

      號 三 國 , 迄 兩 晉。

      song qí jì liáng chén chéng

      宋 齊 繼 , 梁 陳 承。

      wéi nán cháo dū jīn líng

      為 南 朝 , 都 金 陵。

      běi yuán wèi fēn dōng xi

      北 元 魏 , 分 東 西。

      yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

      宇 文 周 , 與 高 齊。

      dài zhì suí yì tǔ yǔ

      迨 至 隋 , 一 土 宇。

      bú zài chuan shī tǒng xù

      不 再 傳 , 失 統 緒。

      táng gāo zǔ qǐ yì shī

      唐 高 祖 , 起 義 師。

      chú suí luàn chuàng guó jī

      除 隋 亂 , 創 國 基。

      èr shí chuán sān bǎi zǎi

      二 十 傳 , 三 百 載。

      liáng miè zhī guó nǎi gǎi

      梁 滅 之 , 國 乃 改。

      liáng táng jìn jí hàn zhōu

      梁 唐 晉 , 及 漢 周。

      chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

      稱 五 代 , 皆 有 由。

      yán sòng xīng shòu zhōu shàn

      炎 宋 興 , 受 周 禪。

      shí bā chuán nán běi hùn

      十 八 傳 , 南 北 混。

      liáo yǔ jīn dì hào fēn

      遼 與 金 , 帝 號 紛。

      dài miè liáo sòng yóu cún

      迨 滅 遼 , 宋 猶 存。

      zhì yuán xīng jīn xù xiē

      至 元 興 , 金 緒 歇。

      yǒu sòng shì yì tong miè

      有 宋 世 , 一 同 滅。

      bìng zhōng guó jiān róng dí

      并 中 國 , 兼 戎 狄。

      míng tài zǔ jiǔ qīn shī

      明 太 祖 , 久 親 師。

      chuán jiàn wén fāng sì sì

      傳 建 文 , 方 四 祀。

      qiān běi jīng yǒng lè sì

      遷 北 京 , 永 樂 嗣。

      dài chóng zhēn méi shān shì

      迨 崇 禎 , 煤 山 逝。

      qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

      清 太 祖 , 膺 景 命。

      jìng sì fāng kè dà dìng

      靖 四 方 , 克 大 定。

      zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

      至 宣 統 , 乃 大 同。

      shí èr shì qīng zuò zhōng

      十 二 世 , 清 祚 終。

      dú shǐ zhě kǎo shí lù

      讀 史 者 , 考 實 錄。

      tōng gǔ jīn ruò qīn mù

      通 古 今 , 若 親 目。

      kǒu ér song xīn ér wéi

      口 而 誦 , 心 而 維。

      cháo yú sī xī yú sī

      朝 于 斯 , 夕 于 斯。

      xī zhòng ní shī xiàng tuó

      昔 仲 尼 , 師 項 橐。

      gǔ shèng xián shàng qín xué

      古 圣 賢 , 尚 勤 學。

      zhào zhōng ling dú lǔ lún

      趙 中 令 , 讀 魯 論。

      bǐ jì shì xué qiě qín

      彼 既 仕 , 學 且 勤。

      pī pú biān xiāo zhú jiǎn

      披 蒲 編 , 削 竹 簡。

      bǐ wú shū qiě zhī miǎn

      彼 無 書 , 且 知 勉。

      tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

      頭 懸 梁 , 錐 刺 股。

      bǐ bú jiào zì qín kǔ

      彼 不 教 , 自 勤 苦。

      rú náng yíng rú yìng xuě

      如 囊 螢 , 如 映 雪。

      jiā suī pín xué bú chuò

      家 雖 貧 , 學 不 輟。

      rú fù xīn rú guà jiǎo

      如 負 薪 , 如 掛 角。

      shēn suī láo yóu kǔ zhuó

      身 雖 勞 , 猶 苦 卓。

      sū lǎo quán èr shí qī

      蘇 老 泉 , 二 十 七。

      shǐ fā fèn dú shū jí

      始 發 奮 , 讀 書 籍。

      bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

      彼 既 老 , 猶 悔 遲。

      ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

      爾 小 生 , 宜 早 思。

      ruò liáng hào bā shí èr

      若 梁 灝 , 八 十 二。

      duì dà tíng kuí duō shì

      對 大 廷 , 魁 多 士。

      bǐ jì chéng zhòng chēng yì

      彼 既 成 , 眾 稱 異。

      ěr xiǎo shēng yí lì zhì

      爾 小 生 , 宜 立 志。

      yíng bā suì néng yǒng shī

      瑩 八 歲 , 能 詠 詩。

      mì qī suì néng fù qí

      泌 七 歲 , 能 賦 棋。

      bǐ yǐng wù rén chēng qí

      彼 穎 悟 , 人 稱 奇。

      ěr yòu xué dāng xiào zhī

      爾 幼 學 , 當 效 之。

      cài wén jī néng biàn qín

      蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

      xiè dào yùn néng yǒng yín

      謝 道 韞 , 能 詠 吟。

      bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

      彼 女 子 , 且 聰 敏。

      ěr nán zǐ dāng zì jǐng

      爾 男 子 , 當 自 警。

      táng liú yàn fāng qī suì

      唐 劉 晏 , 方 七 歲。

      jǔ shén tóng zuò zhèng zì

      舉 神 童 , 作 正 字。

      bǐ suī yòu shēn yǐ shì

      彼 雖 幼 , 身 已 仕。

      ěr yòu xué miǎn ér zhì

      爾 幼 學 , 勉 而 致。

      yǒu wéi zhě yì ruò shì

      有 為 者 , 亦 若 是。

      quǎn shǒu yè jī sī chén

      犬 守 夜 , 雞 司 晨。

      gǒu bù xué hé wéi rén

      茍 不 學 , 曷 為 人。

      cán tǔ sī fēng niàng mì

      蠶 吐 絲 , 蜂 釀 蜜。

      rén bù xué bù rú wù

      人 不 學 , 不 如 物。

      yòu ér xué zhuàng ér xíng

      幼 而 學 , 壯 而 行。

      shàng zhì jūn xià zé mín

      上 致 君 , 下 澤 民。

      yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

      揚 名 聲 , 顯 父 母。

      guāng yú qián yù yú hòu

      光 于 前 , 裕 于 后。

      rén yí zǐ jīn mǎn yíng

      人 遺 子 , 金 滿 贏。

      wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

      我 教 子 , 惟 一 經。

      qín yǒu gōng xì wú yì

      勤 有 功 , 戲 無 益。

      jiè zhī zāi yí miǎn lì

      戒 之 哉 , 宜 勉 力。

     三字經全文帶拼音

     熱門文章
     啪啪啪爱